Med en mycket stor majoritet (43 för, 7 emot och 3 avstod) röstade Ekonomiutskottet nyligen till stöd för föredragande, rapportör, Brian Hayes kompromisstext om ändringar i EU-kommissionens förslag till revidering av tjänstepensionsdirektivet, IORP 2. Omröstningen lägger nu grund för att slutförhandlingar ska kunna påbörjas i slutet av februari. Sannolikt kommer en uppgörelse nås under första halvåret 2016, då Nederländerna är ordförande i EU.

– Att Brian Hayes får en så stor, stabil, majoritet bakom sig i utskottsomröstningen gör att han går in med ett starkt mandat i ryggen i trialogförhandlingarna och är en fjäder i hatten för honom. Det innebär också att det är stora möjligheter att förhandlingarna kan komma i mål under första halvår 2016, då Nederländerna är ordförandeland i EU, säger Rickard Ydrenäs i en kommentar.

Förslaget har stöd av de fem största partigrupperna. Enbart Sverigedemokraternas grupp EFDD är emot kompromissen. Den 12 april kommer Europaparlamentet i plenum i Strasbourg rösta om utskottskompromissen. De 28 medlemsländerna i EU har redan enats om en position i rådet.

– Omröstningen i Strasbourg kommer inte att ändra parlamentets position eller Hayes förhandlingsmandat. I praktiken har utskottet redan givit Hayes mandat att påbörja förhandlingarna för parlamentets räkning. Slutförhandlingarna, eller som de kallas i i Bryssel, de så kallade trialogförhandlingarna mellan rådet, parlamentet och kommissionen, planeras att påbörjas i slutet av februari, säger Rickard Ydrenäs.

Den viktigaste förändringen i Europaparlamentets förslag är att man lägger till en artikel om att ge den europeiska pensionsmyndigheten EIOPA en roll att bevaka gränsöverskridande transaktioner. Det innebär att EIOPA ska ges möjlighet att kunna stoppa en transaktion om den utgör en systemrisk för det europeiska finansiella systemet.

Europaparlamentet föreslår också ändringar i de operationella kraven som medlemsstaterna är skyldiga att se till att tjänstepensionsinstituten uppfyller. Den brännheta frågan i Sverige om kapitalkrav för tjänstepensionsinstitut och livförsäkringsbolag ska likställas duckar parlamentet för och ändrar inte i kommissionens förslag.

Tidplan beslutsprocess IORP 2 i Bryssel:

Slutförhandlingarna, de så kallade trialogförhandlingarna, kommer att starta i slutet av februari och slutföras till sommaren 2016. Efter översättningar kan direktivet därefter formellt antas av rådet några månader senare. Med en 18 månader lång genomförandetid kan därför IORP 2 tidigast börja gälla i Sverige under 2018. Och det är därtill frikostiga övergångsregler fram till 31 december 2022 för försäkringsbolag som regleras i Solvensdirektivet 2 och som utövar tjänstepensionsverksamhet.

Fakta om IORP 2-direktivet

IORP-direktivet från 2003 reglerar tjänstepensionsinstituts verksamhet och tillsyn över dessa. I IORP 2, som Kommissionen presenterade 2014, ställs ökade krav på antal områden, framför allt gällande styrning, riskhantering, information till medlemmar och förmånstagare samt tillsyn. Nya bestämmelser införs för gränsöverskridande tjänstepensionsverksamhet. Reglerna om beräkning av institutets åtaganden, s.k. tekniska avsättningar, täckande av tekniska avsättningar och solvens ändras inte.